Doktorské studium Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci

Vážení kolegové,

dne 11. května bylo na  Fakultě umění a architektury akreditováno doktorské studium.

Doktorské studium Fakulta umění a architektury, 

Technické univerzity v Liberci. 

Název studijního programu: Výtvarná umění

Název studijního oboru: Výtvarná umění

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Doba studia: 4 roky 

Průběh studia: podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele

Závěr studia: ve čtvrtém ročníku je ukončeno obhajobou disertační práce

Udělovaný akademický titul: Ph.D.

Cíl studia:

Cílem doktorského studia Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci je dovést výuku umění, designu a architektury k účinným způsobům reflexe a aktualizace tvůrčího potenciálu těchto disciplín. Současné umění, stejně jako design a architektura jsou v dnešní kultuře pozdně moderní doby omezovány mechanismy současné civilizace, které ve velké většině svého působení vytěsňují uplatnění vztahů a spojitostí technicky založené každodenní praxe a socializovaného poznání s uměním. Obor doktorského studia „Výtvarná umění“ je především založen na nezbytném prostupování a vzájemném ovlivňování jednotlivých tvůrčích disciplín, ke kterému jsou již zaměřena bakalářská a magisterská studia Fakulty umění a architektury. Jestliže studijní obory umění, designu a architektury se dnes na univerzitách a akademiích profilují většinou jako specializované obory schopné poskytnout rozvoj znalostí a dovedností v jednostranně definovaných programech, Fakulta umění a architektury pokračuje, a to zejména nově akreditovaným programem doktorských studií, ve zužitkování možností vyplývajících ze vztahů odlišných tvůrčích disciplín umění a vědeckého poznání. Úkolem doktorského studia je kvalifikovat doktorandy pro další rozvoj tvůrčího myšlení směřujícího za limity dané povahou současné kultury a civilizace.