Konference Architektura v perspektivě 2016

Ve dnech 13.-14. 10. 2016 se v Ostravě uskutečnil 8. ročník mezinárodní a interdisciplinární konference Architektura v perspektivě. Konference je věnována tématům architektonické a urbanistické tvorby z období od 2. poloviny 20. století.
Záměrem organizátorů byla možnost pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky měli také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Bylo tedy možné shlédnout články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších. Účelem konference bylo v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušeností z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.
V rámci konference, kterou organizovala doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., která je odbornou garantkou konference a Ing. arch. Martin Nedvěd – sekretář konference, byl vybrán příspěvek z oblasti Ekologické aspekty v architektuře a Soudobé architektonické trendy.
Odborný článek s názvem Sky Walk přednesl Prof. Zdeněk Fránek. Článek byl prezentován v českém jazyce.Příspěvek s tématem Soudobé architektonické trendy-Odlišná typologie, konstrukce, nevšední míra intervence a invence, to jsou vlastnosti nově realizovaného projektu Sky Walk na Dolní Moravě, který atakuje veřejnost a klade otázky abstrahující od samotné disciplíny architektury. Posunuje a definuje míru tolerance, představivosti i empatie. Odvážné hmotové řešení a sofistikovaná konstrukce zaujaly nejen domácí, ale i zahraniční odborníky. Mimo jiné i díky neotřelému uchopení měřítka a míry v místě vzniku. Nebojme se soudobé architektury!
Dalším článkem byl článek Dany Novákové „Fotografie jako médium“. Tématem byly Ekologické aspekty v architektuře: Zájem o téma environmentálních fotografií v umění a architektuře, dává předzvěst možnosti přednést příspěvek z oboru výtvarného umění, symbiózy fotografie a architektury. Nelze ani tak o technickou stránku, jako uměleckost a vnímání fotografie jako individuálního aktu – média, které je schopné vyjadřovat jakýkoliv umělecký názor s úmyslem řešit jakékoliv problémy soudobého světa: nekončící, ale i nevyhnutelné zabírání krajiny průmyslovými relikty (chladící věže, stovky stožárů VN, NN, rozvodny). Aplikován je formou experimentální fotografie industriální krajiny v okolí obce Dukovany, včetně externích příkladů. Příspěvek má přispět k nalezení vlastního přístupu a možného přínosu v rámci doktorské práce.
foto-1

foto-2

foto-3

foto-4