O projektu

Regionální kontaktní centrum pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu (RKC).

Primárním cílem RKC je především zapojení dalších akademických a výzkumných pracovišť (tj. dalších vysokých škol podobného zaměření a ostatních veřejných i soukromých institucí v ČR) do společných projektů s FUA TUL a následné působení coby plnohodnotný partner za ČR vůči zahraničním výzkumným institucím a akademickým pracovištím. RKC slouží jako zastřešující instituce za ČR pro komunikaci se zahraničím, a to i díky zapojení do odborných sítí či jiných zahraničních partnerství a iniciativ. Další činností centra je jeho prezentace směrem do zahraničí a komunikování dílčích výsledků výzkumu a aktuálních světových trendů v oblasti základního výzkumu.

V konkrétní podobě RKC zejména:

A) poskytuje členům centra zázemí pro efektivnější domluvu se zahraničními partnery pro zapojení se do mezinárodních výzkumných projektů,

B) zapojuje se do relevantních mezinárodních odborných sítí, iniciativ apod.,

C) koordinuje základní výzkum v oboru ze všech zapojených organizací, postupuje při výzkumu společně a sdílí know-how a společně se prezentuje směrem k zahraničním partnerům,

D) předává odborné a akademické obci nové poznatky v oboru pořádáním informačních setkávání, workshopů a příp. dalších akcí na určité téma, na něž jsou zváni i zahraniční hosté (informační setkávání slouží také ke konzultaci dalších projektových záměrů a ujasnění si cílů dalších výzkumných projektů).

Projekt bude završen uspořádáním mezinárodní konference, kde bude mj. prezentována dosavadní činnost centra, tj. jaké akce pořádalo a s jakým výsledkem, které instituce jsou jejími členy a do kterých projektů se zapojila nebo na kterých projektech započala přípravu. Dále bude učiněn nástin jejího dalšího fungování.

Název projektu: „Budování institucionální kapacity a mezinárodních partnerství pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu“ Reg. č.: 14012 (LE – EUPRO II)

Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Financováno: Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II (LE)
Doba řešení projektu: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2017

Základním smyslem a cílem projektu je podpořit zavedení základního výzkumu v oblasti architektury a urbanismu na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL), zejména prostřednictvím účasti v mezinárodních programech výzkumu a v bilaterálních výzkumných aktivitách. Tento základní cíl projektu bude naplněn prostřednictvím dosažení níže uvedených třech dílčích cílů projektu, které se prolínají v jednotlivých etapách projektu.

– Vybudování institucionální kapacity pro základní výzkum na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci
– Budování mezinárodních partnerství a příprava partnerských projektů základního výzkumu
– Vytvoření regionálního kontaktního centra pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu.

Tento projekt reaguje jednak na aktuální situaci na FUA TUL, kde základní výzkum zaměřený na architekturu a urbanismus není systematicky realizován, tak i na kontext celé ČR, kde je základní výzkum v této oblasti rovněž všeobecně vykonáván ve velmi omezeném měřítku. Základní výzkum je důležitý v každém oboru, tedy i v tak praktické oblasti jako je architektura a urbanismus je potřeba ověřovat a zkoumat základní příčiny a jevy, aby bylo možno následný aplikovaný výzkum a praxi stavět na pevných základech.