Výsledky

1. Uspořádání odborné konference a čtyř tematických workshopů

V rámci činnosti regionálního kontaktního centra bude uspořádána odborná konference na téma základního výzkumu a možnosti mezinárodní spolupráce zejména pro účastníky z řad akademiků, odborníků, zástupců veřejné správy a odborné veřejnosti. Na konferenci bude prezentována dosavadní činnost regionálního kontaktního centra, dílčí výsledky výzkumu a diskutovány možnosti na poli mezinárodního výzkumu, případně perspektiva dalších činností centra do budoucna.

Součástí činnosti regionálního centra bude také organizace 4 tematických workshopů, které povedou především zahraniční odborníci dle konkrétního tématu, účastníky budou zástupci odborné veřejnosti, veřejné správy a akademické obce.

Hlavním cílem workshopů a konference bude po ryze odborné stránce informovat a diskutovat o aktuálních možnostech zapojování se do vědeckých projektů, jejich odborné metodice, rozsahu výzkumu, zaměření se na konkrétní témata, o mezinárodních zkušenostech, formálních náležitostech, o možnostech partnerské spolupráce a dalších aktuálních informacích sloužících k úspěšné přípravě a zapojování se do mezinárodní vědecké spolupráce.

Workshopy budou určeny zejména odborným a výzkumným pracovníkům a pracovníkům veřejné správy a budou sloužit pracovníkům VŠ, veřejné správy a odborné veřejnosti k identifikaci témat pro další základní výzkum a možná témata pro přípravu projektů k mezinárodní spolupráci. Dále budou sloužit jako inspirace pro odbornou veřejnost a pracovníky veřejné správy pro využití v dalším výzkumu. Bude se jednat zejména o věcnou a metodologickou přípravu a realizaci projektů mezinárodní spolupráce.

Konference bude sloužit k prodiskutování klíčových témat v oblasti architektury a urbanismu a jejich dalšího rozpracování pro oblast základního výzkumu, jako platforma pro networking pro přípravu další spolupráce, bude ji možno využít i pro úvodní meeting k zahájení prací na konkrétní projektové žádosti.

 

2. Informační semináře a poskytnuté konzultace

V rámci budování partnerství se zahraničními subjekty budou uspořádány informační semináře a poskytnuté konzultace (celkem 8 akcí) za účelem prodiskutování výzkumných záměrů, osobního poznání zástupců zúčastněných stran, diskuzí nad možností další spolupráce a také za účelem práce na samotných projektových žádostech.

Jejich smyslem bude předávání zejména obecných, organizačních a tematicky zaměřených informací sloužících k přípravě a zapojení se do jednotlivých programů mezinárodní vědecké spolupráce apod. Výsledky budou uplatněny především při přípravě a realizaci projektů mezinárodního výzkumu. Na základě informací pak bude možno zpracovat a odevzdat projekty splňující veškeré formální a administrativní požadavky pro dané programy, informace budou sloužit rovněž k administraci a koordinaci daných projektů, vč. zpracování monitorovacích zpráv. Dalším způsobem jejich uplatnění bude samotné organizační a administrativní zajištění vlastní výzkumné činnosti na akademických a výzkumných pracovištích, zejména na FUA TUL.

Informační semináře bude pořádat Katedra architektury FUA TUL. Členové řešitelského týmu se budou rovněž účastnit podobných setkání v zahraničí. Budou uspořádána či bude zajištěna účast na 1-2 informačních setkáních v každém roce, dále bude probíhat rovněž účast na tzv. matchmaking days nebo informačních dnech k jednotlivým výzkumným programům.

 

3. Recenzované odborné články a články ve sborníku

V rámci projektu budou výsledky dílčí výzkumné činnosti publikovány formou 2 odborných článků v odborně zaměřených periodikách (např. Architektúra a urbanizmus) a v rámci aktivní účasti na zahraničních nebo tuzemských konferencích budou prezentovány články, které budou následně zařazeny do sborníku z konference.

Na konferencích budou prezentovány dílčí výstupy a výsledky a prezentována témata a směr dalších možných výzkumných aktivit.

Účelem zpracování článků je rozšířit základní poznání v oblasti architektury a urbanismu u všech základních cílových skupin, tj. u veřejně výzkumných organizací, odborné veřejnosti a institucí státní správy a samosprávy, ale také využít takto nabyté informace v návazných činnostech – ve výuce či při realizaci vlastních odborných aktivit. Předpokladem je úspěšná realizace projektu, zejména nastavení dlouhodobě udržitelného systému výzkumu na FUA TUL, který bude dané poznání publikovat na základě vlastní mezinárodní výzkumné činnosti.

 

4. Projektové žádosti

V rámci projektu budou uplatněny 3 žádosti o grantové financování konkrétního projektu základního výzkumu v rámci evropských, multilaterálních i bilaterálních výzkumných programů na základě aktuálně vyhlášených výzev a grantových možností (zejména Horizont 2020). Rámcově budou projektové žádosti zpracovány ve zvolených klíčových tematických oblastech architektury a urbanismu.